Pradžia Veikla

FUNKCIJOS:

1. Rengti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimosi ir mokymosi visą gyvenimą programas rajono bendruomenei;

2. koordinuoti rajono mokytojų metodinę veiklą;

3. rengti ir įgyvendinti lokalinius, respublikinius ir tarptautinius švietimo projektus;

4. organizuoti rajoninius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius renginius mokiniams: turnyrus, varžybas, konkursus, parodas, paskaitas, olimpiadas, sveikatingumo ir kitas šventes, analizuoti jų rezultatus;

5. koordinuoti ir vykdyti rajono mokinių profesinį informavimą, konsultavimą ir orientavimą;
 
6. įvertinti, asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

7. konsultuoti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, mokyklų vadovus, specialistus;

8. teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių problemų sprendimo klausimais;

9. užtikrinti specialaus ugdymo ir socialines paslaugas, padedančias palaikyti asmens funkcines galimybes ir leidžiančias jam kuo savarankiškiau gyventi;

10. teikti dienos socialinės globos paslaugas;

11. dalyvauti parodose ir mugėse su neįgaliųjų darbeliais ir gaminiais;

12. rengti ir įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtojimo miesto, rajono teritorijoje programas;

13. sudaryti palankias sąlygas užsiiminėti kūno kultūra ir sportu, skatinti sveikos gyvensenos propagavimą rajono teritorijoje gyvenantiems asmenims;

14. atstovauti rajono kūno kultūros ir sporto interesams, bendradarbiauti su respublikos ir užsienio šalių panašiomis organizacijomis;

15. organizuoti sporto renginius, rajono pirmenybes, sporto šventes;

16. pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus tvarkyti Centro ir švietimo įstaigų buhalterinę apskaitą, teikti joms ūkines-technines paslaugas;

17. pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą organizuoti ir vykdyti konkursus, apklausas švietimo įstaigoms reikalingų paslaugų, darbų ir prekių pirkimui kaip centrinė perkančioji organizacija;

18. organizuoti švietimo įstaigų statinių ir inžinerinių sistemų avarijų šalinimą bei remontą;

19. teikti maisto technologo paslaugas: sudaryti perspektyvinius valgiaraščius-meniu, naujų patiekalų receptūras ir aprašyti jų gamybos technologijas, vykdyti maisto gamybos apskaitos ir darbo organizavimo, gaminamų patiekalų technologinių procesų valdymo bei kokybei keliamų reikalavimų užtikrinimo švietimo įstaigose stebėseną ir analizę.